Add Your Heading Text Here

Algemene Voorwaarden Werkend Altena 2024

 

Artikel 1: Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het proces tot deelname en het deelnemen aan het evenement. Deze algemene voorwaarden kennen bepalingen die doorwerking hebben voor een volgende editie. 
 1. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van zijn niet van toepassing en worden door de organisator uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door de organisatoren van Werkend Altena 2024 bevestigd of schriftelijk met de organisatoren van Werkend Altena 2024 overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2: Definities

 • Organisator: Een groep personen vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid waar Stichting AltenaWerkt en Ondernemershuis Altena als rechtspersonen aan verbonden zijn.
 • Evenement: Werkend Altena 2024.
 • Deelnemer: Iedere rechtspersoon die zich heeft ingeschreven via het aanmeldformulier op de website van Werkend Altena 2024 en een bevestiging heeft ontvangen dat de deelname definitief is.
 • Locatie: Het evenement zal plaatsvinden bij Sporthal De Jager in Giessen.
 • Datum: 6 maart 2024
 • Tijd: 09.00 – 21.00 uur
 • Schriftelijk: In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail en elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die deelnemer respectievelijk projectleider hebben bereikt.
 • Projectleider: voor het evenement van 2024 is dat Jacqueline Bouman. Zij zal communiceren via projectleider@altenawerkt.nl.

 

Artikel 3: Inschrijving en Deelname

 1. De inschrijving voor het evenement is deelnemer-gebonden en niet overdraagbaar aan een ander dan de desbetreffende deelnemer.
 1. Deelnemers dienen accuraat en volledig alle vereiste gegevens te verstrekken bij inschrijving.
 1. Deelnemers kunnen zich uitsluitend inschrijven via het aanmeldformulier op de website van Werkend Altena 2024. Deelnemers dienen via het direct aan te geven welk pakket zij afnemen. Andere vormen van aanmelden zijn niet mogelijk.
 1. Deelname aan het evenement staat open voor deelnemers die hun vestiging hebben in de gemeente Altena of een nevenvestiging in deze gemeente hebben. Deelnemers van buiten de gemeente Altena zijn welkom om zich aan te melden, maar zullen in de rangorde achter deelnemers uit Altena worden geplaatst.
 1. Voor deelnemers werkzaam in de uitzend- en werving & selectiebranche, merk op dat hun deelname afhankelijk is van beschikbaarheid en zorgvuldige afweging van de algehele diversiteit. Indien er ruimte is en dit geen afbreuk doet aan de diversiteit van het evenement, kunnen zij na bevestiging van de projectleider deelnemen aan het evenement.
 1. De organisator behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van redenen.
 1. Na inschrijving zal de deelnemer worden beoordeeld op geschiktheid voor deelname aan het evenement. Bevestiging van deelname wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de desbetreffende deelnemer.
 1. Inschrijving is mogelijk tot en met 19 januari 2024. Inschrijfverzoeken na genoemde datum worden alleen in behandeling genomen bij voldoende ruimte.
 

Artikel 4: Actieve deelname en vroegtijdig vertrek

 1. De organisator moedigt alle deelnemers aan om een actieve en constructieve rol in te nemen tijdens het evenement. Deelnemers worden verwacht bij te dragen aan een positieve en inspirerende sfeer.
 1. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich openstellen voor netwerkmogelijkheden, ideeën delen en deel uitmaken van discussies en activiteiten die bijdragen aan het algemene doel van het evenement.
 1. Elke deelnemer wordt aangemoedigd om een interactief element te verzorgen zodat leerlingen en overige bezoekers kunnen ervaren welke activiteiten de deelnemer dagelijks uitvoert in zijn of haar werkgebied.
 1. De interactieve bijdrage kan variëren, maar dient relevant te zijn voor het thema van het evenement en een educatieve of boeiende ervaring bieden aan leerlingen en overige bezoekers.
 1. Deelnemers dienen hun interactieve bijdrage voorafgaand aan het evenement te communiceren met de organisator, zodat passende voorzieningen kunnen worden getroffen door de organisatie.
 1. Deze bijdrage kan bestaan uit demonstraties, workshops, presentaties, of andere vormen van participatie die leerlingen en bezoekers in staat stellen om de expertise en activiteiten van de deelnemer te ervaren.
 1. De organisator behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen, inclusief uitsluiting van het evenement, indien een deelnemer niet voldoet aan de verwachtingen van actieve deelname en een inspirerende houding.
 1. Deelnemers die ervoor kiezen om het evenement vóór de vastgestelde eindtijd van 21.00 uur te verlaten, worden uitgesloten van deelname aan toekomstige evenementen georganiseerd door stichting AltenaWerkt of de toekomstige organisator van het evenement Werkend Altena.
 1. In geval van vroegtijdig vertrek van een deelnemer wordt er een boete opgelegd van 100 euro per half uur, berekend vanaf het moment dat de deelnemer het evenement heeft verlaten.
 1. De boetes zullen worden gefactureerd aan het opgegeven factuuradres van de betreffende deelnemer en dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
 1. De organisator behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om onbetaalde boetes te innen.

 

Artikel 5: Betaling en facturatie

 1. De deelnamekosten zijn zoals vermeld op de officiële website van het evenement. Deelnamekosten zijn afhankelijk van het gekozen pakket bij de inschrijving voor het evenement.
 1. Betaling dient onmiddellijk te geschieden na acceptatie van het verzoek tot deelname. De factuur zal direct worden verstuurd met de bevestiging van deelname naar het opgegeven e-mailadres van de betreffende deelnemer.
 1. Restitutie van de deelnamekosten is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de projectleider.
 1. Deelnemer is gehouden elke factuur van het evenement te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur is voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag door Stichting AltenaWerkt is ontvangen.
 1. Uitsluitend betalingen aan Stichting AltenaWerkt werken bevrijdend. Betalingen door de deelnemer aan een van de organisatoren of een derde, onder welke titel dan ook, zijn onverbindend tegenover Stichting AltenaWerkt en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
 1. Indien een factuur niet binnen de in lid 4 genoemde termijn is betaald, versterkt projectleider eenmalig een betalingsherinnering aan de opdrachtgever. Indien hierop binnen 14 dagen geen reactie op komt van de deelnemer is de organisator bevoegd deelnemer uit te sluiten van deelname van het evenement. 
 1. Indien de deelnemer de factuur of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan organisatie te vermelden. Na deze periode vervalt het recht van de deelnemer om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de deelnemer. Betwisting van de factuur ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.
 1. De deelnemer is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

 

Artikel 6: Annulering en wijzigingen evenement

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren, uit te stellen of te wijzigen in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.
 1. In geval van annulering door de organisator wordt het inschrijfgeld gerestitueerd, met uitzondering van eventuele administratiekosten.
 1. De organisator is gehouden aan tijdige en duidelijke communicatie indien er sprake is van een wijziging of annulering van het evenement en spant zich in om met een alternatief te komen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel, verlies of diefstal tijdens het evenement, tenzij deze direct te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de organisator.
 1. Aansprakelijkheid van de organisator voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder mede begrepen schade door verlies, beschadiging van gegevens of imagoschade, is in alle gevallen uitgesloten.

 

Artikel 8: Beeldmateriaal

 1. Deelnemers stemmen ermee in dat beeldmateriaal (foto, video, et cetera) gemaakt tijdens het evenement, gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming.
 1. De organisator behoudt zich het recht voor om dit beeldmateriaal te gebruiken in gedrukte en digitale media, waaronder maar niet beperkt tot websites, sociale media, persberichten en promotiemateriaal.
 1. Deelnemers erkennen dat zij geen recht hebben op compensatie, betaling of goedkeuring voor het gebruik van hun beeltenis of gelijkenis zoals vastgelegd in het beeldmateriaal.
 1. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van specifiek beeldmateriaal waarin hij/zij herkenbaar is, dient de deelnemer de organisator hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen vóór een redelijke termijn na het evenement. De organisator zal redelijke inspanningen leveren om aan dergelijke verzoeken te voldoen, maar kan niet garanderen dat beeldmateriaal alsnog wordt ingetrokken uit reeds gepubliceerde materialen.
 1. Deelnemers begrijpen dat beeldmateriaal ook kan worden gedeeld door andere deelnemers en eventuele derden via sociale media of andere platforms, en dat de organisator geen controle heeft over dergelijke verspreiding.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

 • 1. Op deze algemene voorwaarden of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van de organisator, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

 

Artikel 10: Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.